Účtovný výkaz

VIP Považský Chlmec, s.r.o. (IČO: 36397130) vykonala dňa 01.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCMUJ_2020105692_IR_2015_960597_1729369.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 1419 992 872,0010 153 945,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 092487 143,00784 812,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4316 261,00613 930,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5271 250,00278 750,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/645 011,00335 180,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)9170 882,00170 882,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/10170 882,00170 882,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/110,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21149 505 729,009 369 133,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/150,000,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A166 993 920,007 525 000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17278 915,00403 090,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18265 782,00375 990,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/19732,0025 486,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2012 401,001 614,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23212 232 894,001 441 043,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22171 934,00-194 899,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/232 060 960,001 635 942,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34249 992 872,0010 153 945,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33256 508 709,006 292 206,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)295 000 000,005 000 000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30664,00664,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)321 284 903,001 087 222,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33216 503,00197 681,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45343 484 163,003 861 739,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)353 402 643,003 643 537,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)3881 520,00218 202,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)3912 714,00132 180,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)40713,00806,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)418 893,0026 016,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)4259 200,0059 200,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1629 307,00653 119,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3627 540,00653 115,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)71 767,004,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8601 790,00749 344,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1011 905,0013 312,00
Služby (účtová skupina 51)11267 195,00196 101,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)129 249,006 079,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13100,00727,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)14297 668,00518 420,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1715 673,0014 705,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)1827 517,00-96 225,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19348 440,00443 702,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20258 131,00355 717,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)220,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)23118 130,0036 819,00
Výnosové úroky (662)24140 001,00318 898,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)277 866,005 671,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)317 681,005 519,00
Kurzové straty (563)320,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33185,00152,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34250 265,00350 046,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35277 782,00253 821,00
Daň z príjmov (591, 595)3661 279,0056 140,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38216 503,00197 681,00