Účtovný výkaz

VIP Považský Chlmec, s.r.o. (IČO: 36397130) vykonala dňa 27.06.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2020105692_IR_2017_1841294_2771475.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14113 030 322,0011 073 851,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 0924 149 579,00529 753,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4317 418,00358 871,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5256 250,00263 750,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/661 168,0095 121,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)93 832 161,00170 882,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/102 682 161,00170 882,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/111 150 000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21148 880 743,0010 544 098,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/150,000,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A166 042 083,007 599 330,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17219 519,00361 183,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18201 251,00346 740,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/190,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2018 268,0014 443,00
Finančný majetok r. 22 + r. 23212 619 141,002 583 585,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22451 498,0090 535,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/232 167 643,002 493 050,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342413 030 322,0011 073 851,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33257 868 739,007 127 909,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)295 000 000,005 000 000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30664,00664,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)322 120 606,001 501 406,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33740 830,00619 200,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45345 161 583,003 945 942,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)354 013 591,003 752 670,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)381 147 992,00193 272,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)392 719,0011 178,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)40577,00743,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)4135 576,00122 151,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)421 109 120,0059 200,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1686 170,00664 230,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3668 325,00644 025,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)617 100,0010 000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)7745,0010 205,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8204 544,00214 165,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1010 721,008 562,00
Služby (účtová skupina 51)11121 841,00151 333,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)127 493,009 033,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13649,001 296,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1432 807,0027 871,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)1516 466,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1714 567,0016 070,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18481 626,00450 065,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19535 763,00484 130,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20466 396,00347 078,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)210,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22107 009,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)2379 045,00207 074,00
Výnosové úroky (662)24280 342,00140 004,00
Kurzové zisky (663)250,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)2711 350,00148,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)3110 910,000,00
Kurzové straty (563)3278,0016,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)33362,00132,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34455 046,00346 930,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35936 672,00796 995,00
Daň z príjmov (591, 595)36195 842,00177 795,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38740 830,00619 200,00