Účtovný výkaz

VIP Považský Chlmec, s.r.o. (IČO: 36397130) vykonala dňa 05.06.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2020105692_IR_2018_2159314_3145722.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14113 098 567,0013 030 322,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 0927 637 580,004 149 579,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4362 055,00317 418,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5291 612,00256 250,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/670 443,0061 168,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)97 275 525,003 832 161,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/105 275 525,002 682 161,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/112 000 000,001 150 000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21145 460 987,008 880 743,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/150,000,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A165 034 183,006 042 083,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17280 691,00219 519,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18233 050,00201 251,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/1933 781,000,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/2013 860,0018 268,00
Finančný majetok r. 22 + r. 2321146 113,002 619 141,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22146 113,00451 498,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,002 167 643,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342413 098 567,0013 030 322,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33258 497 751,007 868 739,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)295 000 000,005 000 000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30664,00664,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)322 861 435,002 120 606,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33629 013,00740 830,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45344 600 816,005 161 583,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)353 831 459,004 013 591,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)38769 357,001 147 992,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)39667,002 719,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)401 010,00577,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)419 713,0035 576,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42757 967,001 109 120,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1669 167,00686 170,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3662 107,00668 325,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,0017 100,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)77 060,00745,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8340 414,00204 544,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1019 175,0010 721,00
Služby (účtová skupina 51)11137 685,00121 841,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1214 426,007 493,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)13116,00649,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1438 295,0032 807,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,0016 466,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)16106 890,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1723 827,0014 567,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18328 753,00481 626,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19505 247,00535 763,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)20860 301,00466 396,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)21374 840,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22171 130,00107 009,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)230,0079 045,00
Výnosové úroky (662)24308 621,00280 342,00
Kurzové zisky (663)255 710,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)27396 079,0011 350,00
Predané cenné papiere a podiely (561)28372 837,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)290,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)31157,0010 910,00
Kurzové straty (563)3213 609,0078,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)339 476,00362,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34464 222,00455 046,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35792 975,00936 672,00
Daň z príjmov (591, 595)36163 962,00195 842,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38629 013,00740 830,00