Účtovný výkaz

VIP Považský Chlmec, s.r.o. (IČO: 36397130) vykonala dňa 02.04.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč MUJ pre obdobie od 2019-01 do 2019-12.

Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDFMUJ_2020105692_IR_2019_2426554_3461862.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto 1Netto 2
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14111 797 007,0013 098 567,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 0926 250 814,007 637 580,00
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/30,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)4569 671,00362 055,00
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/5530 560,00291 612,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/639 111,0070 443,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/70,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/80,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)95 681 143,007 275 525,00
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/103 681 143,005 275 525,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/112 000 000,002 000 000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)120,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/130,000,00
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21145 546 193,005 460 987,00
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/150,000,00
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A164 984 413,005 034 183,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)17381 016,00280 691,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/18318 812,00233 050,00
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/1958 740,0033 781,00
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/203 464,0013 860,00
Finančný majetok r. 22 + r. 2321180 764,00146 113,00
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)22180 764,00146 113,00
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/230,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 342411 797 007,0013 098 567,00
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33259 042 159,008 497 751,00
Základné imanie r. 27 + r. 28266 639,006 639,00
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)276 639,006 639,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)280,000,00
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)295 000 000,005 000 000,00
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)30664,00664,00
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)310,000,00
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)323 490 449,002 861 435,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)33544 407,00629 013,00
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45342 754 848,004 600 816,00
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)352 190 726,003 831 459,00
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)360,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)370,000,00
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)38564 122,00769 357,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)393 353,00667,00
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)40991,001 010,00
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)41678,009 713,00
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)42559 100,00757 967,00
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)430,000,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)440,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)1695 250,00669 167,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)20,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)3692 403,00662 107,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)40,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)50,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)60,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)72 847,007 060,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)8312 904,00340 414,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)90,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)1010 033,0019 175,00
Služby (účtová skupina 51)11216 340,00137 685,00
Osobné náklady (účtová skupina 52)1217 683,0014 426,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)131 299,00116,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)1438 833,0038 295,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)150,000,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)160,00106 890,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)1728 716,0023 827,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)18382 346,00328 753,00
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)19466 030,00505 247,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)201 784 842,00860 301,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)211 474 274,00374 840,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)22152 096,00171 130,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)2315 000,000,00
Výnosové úroky (662)24140 039,00308 621,00
Kurzové zisky (663)253 433,005 710,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)260,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)271 479 758,00396 079,00
Predané cenné papiere a podiely (561)281 451 559,00372 837,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)294 396,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)300,000,00
Nákladové úroky (562)3112 577,00157,00
Kurzové straty (563)32508,0013 609,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)3310 718,009 476,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)34305 084,00464 222,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)35687 430,00792 975,00
Daň z príjmov (591, 595)36143 023,00163 962,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)370,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)38544 407,00629 013,00